Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đào tạo, Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác đào tạo

- Phụ trách công tác Cố vấn học tập

- Trực tiếp phụ trách các Bộ môn: Thực hành tiếng Anh, Lý thuyết tiếng Anh, Tiếng Anh không chuyên 1,2,3, tiếng Anh hệ Cao đẳng và tổ Hành chính

2. Phó Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

- Phụ trách công tác hành chính và truyền thông

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, công tác 5S, Kiểm định chất lượng...

- Phụ trách công tác nề nếp

- Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất

- Phụ trách các hoạt động đoàn thanh niên, hội sinh viên

- Trực tiếp phụ trách các Bộ môn: tiếng Hàn, tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, TT Bồi dưỡng và khảo thí ngôn ngữ.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công

Cơ cấu tổ chức

TS. Đích Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ

- Trực tiếp phụ trách các Bộ môn: Tiếng Nhật, Tiếng Trung

Các bộ phận thuộc Khoa bao gồm: 10 Bộ môn, 01 Tổ Hành chính, 01 Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ.

1. Bộ môn Thực hành tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Duyên

Email: tranduyen.haui@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó Bộ môn: ThS. Bùi Thị Thu Giang

Email: thugiangbui@gmail.com

2. Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thu Hương

Email: ngothuhuong2001@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Email: minhhanh.haui@gmail.com

3. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Đích Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó Bộ môn: ThS. Phạm Thị Trang

Email: phamtrang131187@gmail.com

4. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Phó Bộ môn (phụ trách): ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Email: sapphirekrvn@hanmail.net

5. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản:

Phó Bộ môn (phụ trách): ThS. Trịnh Thị Ngọc Trinh

6. Bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Hồng Mai

Email: hamai_nt80@yahoo.com

7. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 1:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Lê Thị Hương Thảo

Email: huongthao.haui@gmail.com

8. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 2:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Mai Khánh

Email: maikhanhhaui@gmail.com

9. Bộ môn Tiếng anh Không chuyên 3:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Kim Huệ

Email: trankimhue666@gmail.com

10. Bộ môn tiếng Anh hệ Cao đẳng:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: ThS. Đậu Thị Bích Loan

Email: daubichloan@gmail.com

11. Tổ Hành chính:

Cơ cấu tổ chức

Tổ trưởng: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

12. Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ (The Language Training and Testing Center)

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Phạm Anh Tiến

Email: phamanhtien196@gmail.com

Tổ chức, Đoàn thể:

1. Chi bộ:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

2. Công đoàn bộ phận:

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch CĐBP: TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

3. Đoàn Thanh niên:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư LCĐ: Cô Phạm Thị Hồng

Email: hongphamnn@gmail.com