Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa và ngành nghề theo định hướng của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các công tác: đào tạo, tổ chức nhân sự, quản lý tài sản, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học.

- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Phụ trách bộ môn Thực hành tiếng Anh, Lý thuyết tiếng Anh, Tổ hành chính, Trung tâm đào tạo và khảo thí ngôn ngữ.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường phân công.

2. Phó Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

- Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị.

- Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, quan hệ với doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng tại Khoa.

- Phụ trách công tác nề nếp, thi đua, khen thưởng.

- Phụ trách các bộ môn: Tiếng Anh không chuyên 1; Tiếng Anh không chuyên 2; Tiếng Anh không chuyên 3; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; Tiếng Anh hệ cao đẳng.

- Phụ trách hoạt động của công đoàn, phong trào văn hóa văn hệ, thể dục thể thao.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Cơ cấu tổ chức

TS. Đinh Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

- Phụ trách công tác vận hành và phát triển chương trình đào tạo bậc đại học.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

- Phụ trách công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.

- Phụ trách công tác đào tạo ngoại ngữ 2 và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

- Phụ trách các bộ môn: Tiếng Trung; Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

- Phụ trách các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các Câu lạc bộ trong Khoa.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

Các bộ phận thuộc Khoa bao gồm: 10 Bộ môn, 01 Tổ Hành chính, 01 Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ.

1. Bộ môn Thực hành tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Duyên

Email: tranduyen.haui@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Thị Thu Giang

Email: thugiangbui@gmail.com

2. Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thu Hương

Email: ngothuhuong2001@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Email: minhhanh.haui@gmail.com

3. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Đinh Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Trang

Email: phamtrang131187@gmail.com

4. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn (phụ trách): ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Email: sapphirekrvn@hanmail.net

5. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản:

Cơ cấu tổ chức

Quản lí học thuật: PGS. Hatsumi KAMIMURA

Email: kamimura.ha@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn (phụ trách): ThS. Trịnh Thị Ngọc Trinh

Email: trinhngoctrinh.na@gmail.com

6. Bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Hồng Mai

Email: hamai_nt80@yahoo.com

7. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 1:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Lê Thị Hương Thảo

Email: huongthao.haui@gmail.com

8. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 2:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Mai Khánh

Email: maikhanhhaui@gmail.com

9. Bộ môn Tiếng anh Không chuyên 3:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Kim Huệ

Email: trankimhue666@gmail.com

10. Bộ môn tiếng Anh hệ Cao đẳng:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: ThS. Đậu Thị Bích Loan

Email: daubichloan@gmail.com

11. Tổ Hành chính:

Cơ cấu tổ chức

Tổ trưởng: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

12. Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ (The Language Training and Testing Center)

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Phạm Anh Tiến

Email: phamanhtien196@gmail.com

Tổ chức, Đoàn thể:

1. Chi bộ:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

2. Công đoàn bộ phận:

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch CĐBP: TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

3. Đoàn Thanh niên:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư LCĐ: Cô Phạm Thị Hồng

Email: hongphamnn@gmail.com