GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa và ngành nghề theo định hướng của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các công tác: đào tạo, tổ chức nhân sự, quản lý tài sản, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học.

- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Phụ trách bộ môn Thực hành tiếng Anh, Lý thuyết tiếng Anh, Tổ hành chính, Trung tâm đào tạo và khảo thí ngôn ngữ.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường phân công.

2. Phó Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

- Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị.

- Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, quan hệ với doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng tại Khoa.

- Phụ trách công tác nề nếp, thi đua, khen thưởng.

- Phụ trách các bộ môn: Tiếng Anh không chuyên 1; Tiếng Anh không chuyên 2; Tiếng Anh không chuyên 3; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; Tiếng Anh hệ cao đẳng.

- Phụ trách hoạt động của công đoàn, phong trào văn hóa văn hệ, thể dục thể thao.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Cơ cấu tổ chức

TS. Đinh Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

- Phụ trách công tác vận hành và phát triển chương trình đào tạo bậc đại học.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

- Phụ trách công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.

- Phụ trách công tác đào tạo ngoại ngữ 2 và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

- Phụ trách các bộ môn: Tiếng Trung; Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

- Phụ trách các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các Câu lạc bộ trong Khoa.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

Các bộ phận thuộc Khoa bao gồm: 10 Bộ môn, 01 Tổ Hành chính, 01 Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ.

1. Bộ môn Thực hành tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Duyên

Email: tranduyen.haui@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Thị Thu Giang

Email: thugiangbui@gmail.com

2. Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thu Hương

Email: ngothuhuong2001@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Email: minhhanh.haui@gmail.com

3. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Đinh Bích Thảo

Email: bichthao24887@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Trang

Email: phamtrang131187@gmail.com

4. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc:

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn (phụ trách): ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Email: sapphirekrvn@hanmail.net

5. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản:

Cơ cấu tổ chức

Quản lí học thuật: PGS. Hatsumi KAMIMURA

Email: kamimura.ha@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng Bộ môn (phụ trách): ThS. Trịnh Thị Ngọc Trinh

Email: trinhngoctrinh.na@gmail.com

6. Bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Hồng Mai

Email: hamai_nt80@yahoo.com

7. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 1:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Lê Thị Hương Thảo

Email: huongthao.haui@gmail.com

8. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 2:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Mai Khánh

Email: maikhanhhaui@gmail.com

9. Bộ môn Tiếng anh Không chuyên 3:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Kim Huệ

Email: trankimhue666@gmail.com

10. Bộ môn tiếng Anh hệ Cao đẳng:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn: ThS. Đậu Thị Bích Loan

Email: daubichloan@gmail.com

11. Tổ Hành chính:

Cơ cấu tổ chức

Tổ trưởng: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

12. Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ (The Language Training and Testing Center)

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Phạm Anh Tiến

Email: phamanhtien196@gmail.com

Tổ chức, Đoàn thể:

1. Chi bộ:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

2. Công đoàn bộ phận:

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch CĐBP: TS. Trần Ngọc Đức

Email: hauitranngocduc@gmail.com

3. Đoàn Thanh niên:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư LCĐ: Cô Phạm Thị Hồng

Email: hongphamnn@gmail.com